ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ 12 ಘಂಟ್ಯಾಚೊ ತೇರ್ಸ್

❤️ Spread the love ❤️ |

ಫೆಬ್ರೆರ್ 19: ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚ್ಯಾ 450 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಪರ್ಗಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ತೆರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್’ ಲಾಗುನ್ ನಿರಂತರ್ ‘12 ಘಂಟ್ಯಾಚೊ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚೊ ಕೊಂತಾಚೊ ತೇರ್ಸ್’ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 7 ವ್ಹರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 7 ವ್ಹರಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಭೋವ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಚಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಷ್ ಕೊಂತಾಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ 12 ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾಂನಿ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹರೇಕಾ ಪಗ್ಡಾಂತ್ 12 ಥಾವ್ನ್ 15 ಜಣಾಂನಿ ಹೊ ತೇರ್ಸ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೊ.

ಹೊ ತೇರ್ಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಲಂ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಆಸೊನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಗಾಯಾನಾ ರುಪಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಹರೆಕಾ ಘಂತ್ಯಾರ್ ಸರಾಸರ್ 80-100 ಜಣ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ 12 ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಸುಮಾರ್ 1000 ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನಾಂ –ವ್ಹಡಾಂನಿ, ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾ-ಪಿಡೆಸ್ತಾಂನಿ, ಕಾಜಾರಿ-ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ, ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಭಕ್ತಿನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ತೆರ್ಸಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲೆಂ.

 

ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಪಾಸುತ್, ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂ ಪಾಸುತ್, ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂ ಪಾಸುತ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆ ಪಾಸತ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಸರ್ವ್ ಗರ್ಜಾಂ ಖಾತಿರ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಪುಡಾರ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಾಮ್, ಯುವಜಣಾಂ, ಸೆವಾ ದಿತಲ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್, ಆನಿ ಪರ್ಗಾಂವ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಆಶೆಂ ಸುಮಾರ್ 20 ಜೆರಾಲ್ ಇರಾದೆ ಹ್ಯಾ ತೆರ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹರೆಕಾ ನಮಾನ್ ಮರಿಯೆ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಇರಾದೊ ಆಸೊನ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ 200 ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ತೆಸಾಂವಾಂ ಆನಿ ಗರ್ಜಾಂ ಪಾಸತ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ.

Director CCC Admin
Director CCC Admin

Post a comment

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email