ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಚೊ ದಬಾಜೊ

❤️ Spread the love ❤️ |

2021 ಎಪ್ರಿಲ್ 3 ವೆರ್ ಪಾಸ್ಖಾಚೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ರಾತಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ 7.00 ವ್ಹರಾರ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಭಿಸ್ಪಾಂನಿ ಉಜೊ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ವಾತ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಸ್ಕಾಚೊ ವೈಭವ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಪುರಾತನ್ ಗೀತ್ ‘ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ಮಹಾಸ್ತುತಿ’ ಜಳ್ತ್ಯಾ ವಾತಿಸವೆ0 ಬಾಪ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಸೆವಾಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಿ ತೀನ್ ವಾಚ್ಪಾಂ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಾಚಪ್ ವಾಚ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜೀವಂತ್ಪಣಾಚೆರ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಭಿಸ್ಪಾಂನಿ ಭೋವ್ ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ.

ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಕ್ ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಣಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

 

Webmaster: Diocese of Mangalore
Webmaster: Diocese of Mangalore

Post a comment