ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

Spread the love

Oct 12 : 2018 ಅಕ್ತೋಬರಾಚ್ಯಾ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ನಿವೃತ್ತ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲು ಸೊಜ್ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಮಾ|ಬಾ| ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹೆರ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಮಿಸಾಚಿ ಸಹ ಭೆಟೊವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಶೆರ್ಮಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಆಮಿ ಮರಿಯೆ ಪರಿಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿ ಸೆವೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಜೆ. ತೆರ್ಸಾಚೆಂ ಆನಿ ಕೊಂತಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜ್. ತೆಂ ಆಮಿ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರಿಜೆ” ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಆರ್.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ಖೆಳಾ ಆನಿ ಖಾಣಾ ಸ್ಟೋಲಾಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರ್.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಜೆರ್ 4.00 ವ್ಹರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಳ್ ರುಜಾಯ್ ಆನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರುಜಾಯ್ ಆನಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ರುಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ವ್ಹರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿರಾ ಪಿಂಟೊ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ 2018, ಜೊಯೆಲ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ – ಫಾಮದ್ ಗಾವ್ಪಿ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್, ಪ್ರಣಿತಾ ನೇಹಲ್, ಮಿಸ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿ.

ವಿಜೆತಾಂ: ಬಾಳ್ ರುಜಾಯ್ ದೋನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಈವಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಆನಿ ಸ್ಲ್ಯಾನಿ ಮೊಂತೆರೊ ಹಾಂಕಾಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಬ್ಲೆಂ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರುಜಾಯ್ – ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಡೆಸಾ ಆನಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ರುಜಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಐಡಾ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಹಿಕಾ ಇನಾಮ್ ಲಾಬ್ಲೆಂ. ವಿಶೇಸ್ ಇನಾಮ್ ಕಿಯಾನಾ ಹಾಕಾ ದಿಲೆಂ.

ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಆಪೆÇ್ಲ ಸಂದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ವಸ್ತುರಾಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್. ವೈ. ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ವೆದಿಚೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ಯುವಹಿತಾ ಸಮಿತಿಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿ. ಐಡಾ ಪುರ್ಟಾಡೊ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮೊಲಿ ಹಿಚ್ಯಾ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಉದೆಂತಿ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ “ಚೋರ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲೊ.

Diocese of Mangalore Author
Diocese of Mangalore Author

Post a comment

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email