ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಜಾತಿವಾರ್ ಜನಗಣನ್ – 2015

❤️ Spread the love ❤️ |

ಬಾ | ಓಸ್ವಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಸಿ ಒ ಡಿ ಪಿ
ಹ್ಯಾಚ್ 2015 ಎಪ್ರಿಲ್ 11 ತಾರ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ “ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ತರ್ಫೆನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸಮೀಕ್ಷ ಕರ್ಚೆಂ ಮಣ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಜಾಲಾ  ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಎದೊಳ್ಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚೊ ವಿವರ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆನಿ ಉದ್ಯೋಗ್ ಸಂಬಂದಿತ್ ವಿವರ್ ಎಕ್ಟಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.

ಭಾರತಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಸಲೆಂ ಜಾತಿವಾರ್ ಜನಗಣನ್ 1872 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಣ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ. 1881 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಿ ಸಮೀಕ್ಷ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಚಲ್ಲಿ.  ಉಪ್ರಾಂತ್, 1931 ಇಸ್ವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಶಕಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಹಿ ಸಮೀಕ್ಷ ಚಲ್ಲ್ಯಾ. ತಾಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಜಾಂವ್, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಾರ್ ಜಾಂವ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.  ದೆಕುನ್ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಶಿಂ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತಾನಾ ಅಜೂನೀ 1931 ಇಸ್ವೆಚಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಚಾ ಆಧಾರಾರ್‍ಚ್ ಕರ್ತಾತ್. 16-11-1992 ವೆರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಡಲ್ ವರ್ದೆಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟಾಚಾ ತೀರ್ಪಾಂತ್,  ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಚಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಂ ಖಾತಿರ್ ಆಯೋಗ್ ರಚಿಜೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಆಯೋಗಾನ್ ಜಾತಿವಾರ್ ಸಮೀಕ್ಷ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾಮ್ ಮಣ್ ಘೆಜೆ ಮಣ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ.  ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ 1995 ಇಸ್ವೆಂತ್ ‘ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಯ್ಡೆ’ ಜಾರ್ಯೆಕ್ ಆಯ್ಲಾ.  ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ಆಮ್ಚಾ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಆಯೋಗ್ ವಾವ್ರ್ ಕರಿತ್ ಆಸಾ. ಅಮ್ಚ್ಯಾರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಏಕ್ ದೃಡ್ ಮೇಟ್ ಘೇವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ಚ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಹ್ಯಾ ಆಯೋಗ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಸಮಗ್ರ ಆನಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಸಮೀಕ್ಷ ಕಾಡಿಜೆ ಮಣ್ 23-1-2014 ವೆರ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಂಚೊ  ವಿವರ್ ಆಯೋಗಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಮಣ್ ತಾಣಿಂ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಆಯೋಗಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಪ್ರಕಾರ್ “ಹೆಂ ಜಾತಿವಾರ್ ಜನಗಣನ್, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್ ನೈಂ ಬಗಾರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ “ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು” ಮಳ್ಳ್ಯಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ಸಮಾನತಾ ಜೊಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.  ಹ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಚಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಆನಿ ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್ ಯೋಜನಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಹಿ ಸಮೀಕ್ಷ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ತೆಲಿ.  ದೆಕುನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಜೆ” ಮಣ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಸಮಾರ್ 175 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಾಯ್ ಖರ್ಚ್ ಕರ್ತಾ.  ಸುಮಾರ್ 1.26 ಲಾಕ್ ಸಿಬಂದಿ ಹ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ತೆಲಿ.  ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 1.25 ಕೊರೋಡ್  ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಜಮೊ ಕರ್ತೆಲೆ.

ಭಾರತಾಂತ್ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ: ಸಾಮಾಜಿಕ್ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಭಾರತಾಚಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಲಗ್ಲೆಲಿ ವಡ್ಲಿ ಪಿಡಾ- ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ. ಸಂಸಾರಾಚಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕುಳಿಯೊ ಆನಿ ಪಂಗಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಭಾರತಾಚಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ವಿಭಿನ್ನ್.

ಭಾರತಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಯೋಗಾಚಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ ತರೀ, ಹ್ಯಾ ವವಸ್ಥೆಕ್ ದೈವಿಕ್ ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ ಶಾಸ್ವತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅಪಕೀರ್ತ್ ಮನುಕ್ ವೆತಾ.  ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪನಿಶಾಂತ್, ತಾಣೆಂ ಚತುರ್‍ವರ್ಣ ಮಣ್ಚೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಮಳ್ಳ್ಯೊ ಚಾರ್ ಜಾತಿ ವಿಂಗಡನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಉದ್ಬವ್ ದೈವಿಕ್ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಣೊನ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ.  ಹ್ಯೊ ಚಾರ್ ಜಾತಿ ಸೊಡ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಾಂಚ್ವೊ ವರ್ಗ್: “ಪಂಚಮರು”  ತಾಂಕಾ ಜಾತಿ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್ಲೆಂ ಅನಿ ಮನ್ಜಾತಿಂಚಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ.  ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಚಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಭದ್ರ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹೊ ಸಿದ್ದಾಂತ್ ಶಾಸ್ವತ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲೊ.

ಭಾರತಾಚಾ  ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಜಾತ್ ತಾಚಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್‍ಚ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಖಂಚಾಯೀ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ! ಸಬಾರ್ ಜಲ್ಮ್ – ಪುನರ್ ಜಲ್ಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ಆದಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿಂತ್ ಜಲ್ಮಾವ್ಯೆತ್ ಮಣ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ, ಭಾರತಾಚಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ವಡ್ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ಹಾಡ್ನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂನಿ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂಚೆ ಶೋಷಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸತ್.

ಭಾರತಾಚಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಶಿಡಿ ವ ಮೆಟಾಂ (stair case) ನಾತ್ಲ್ಯೆಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಮಾಳ್ಯೆಂಚಾ ಭಾಂದ್ಪಾಕ್ ಸರಿಕರ್ತಾತ್ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ, ಸಕಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತಸಲಿ ಕಠೋರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ!

ಹ್ಯಾ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಶತಶತಮಾನಾಂನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ, ದಲಿತ್, ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವರ್ಗಜಾಂಕ್ ವಿಶೇಷ ರೀತಿನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ.  ಪುಣ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶೋಷಣೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಚಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಮೀಸಲಾತಿ ದೀವ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಣ್, ಉದ್ಯೋಗ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ಹೆರಾಂ ಬರಾಬರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂ ಜಾತ್‍ಕಾತ್ ನಾ.  ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್, ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ಸುರ್ಪಾಯೆಚೊ ರಚ್ಲೊ ಮಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ( ಉತತ್ತಿ 1:27). ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾ ಭಾವಾರ್ಥ್ಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಗಾಲಾತ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ಮಣ್ತಾ “ಜೆಜು  ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಭಾವರ್ಥ್  ದವರ್ಲೆಲಿಂ ತುಮಿ ಸಮೆಸ್ತ್ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಜುದೆವ್, ಗ್ರೀಕ್, ಜೆಂತಿಲ್, ದಾದ್ಲೊ ಅನಿ ಸ್ತ್ರಿ ಮಳ್ಳೊ ಭೇದ್ ಭಾವ್ ನಾ”( ಗಾಲಾತ್ 3:26-28) ನಿಜಾಕಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಂತ್ ಸಮಾನತಾ ಅಸಾ. ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಸ್ವತ: ಸೊಮ್ಯಾನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ದೆವಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಉಬಾರ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಜಾತಿ/ಕುಳಿಯೆ ನಾಂವಾನ್ ಭೇದ್ ಭಾವ್ ಕರ್ಚೊ ಅಕ್ರಿಸ್ತೀಯ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಜಾತಾ.

ಪುಣ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಚೊ ವೊಸೊ ಅನಿಕೀ ಆಸಾ ಮಳ್ಳೆಂ ವಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಸತ್. ಆಧುನೀಕರಣ್ ಅನಿಂ ನಗರೀಕರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾತಿ, ಕುಳ್ಯೆಚಿ ದಾಂವ್ಲಾ ಸಡಿಲ್ ಜಾತಾತ್ ತರೀ ತಿತ್ಲೆ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚಿನಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಜಾತಿಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿಶಿಂ ದೋನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಪಯ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಾ ಶೋಷಣ ವಿರೋಧ್  ಝುಜ್‍ಲ್ಲೊ   ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್  ಶ್ರೀ ಶಿರ್ತಾಡಿ ವಿಲಿಯಂ ಪಿಂಟೊ ಪ್ರಕಾರ್ “ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆರ್ಥಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಥಳಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಅಸಾತ್ ಅನಿ ತಾಂಕಾ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿಯ್ ಸವ್ಲ್ಲತಾಯೊ ಅನಿ ಯೊಜನಾಂಚಿ ಗeóರ್ï ನಾ ಮಳ್ಳೆಂ ಚೂಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಸಾಂ. ಹಿ ಏಕ್ ¥sóÀಟ್(phat) ಅನಿಂ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನಿಂ ಸಬಾರ್ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ ಕಪಟ್ಪಾಣಾಚೊ ಪ್ರಚಾರ್. ಭಾರತಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಂತ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಹಂಗ್ ಅನಿ ದಾಕ್ಷೆಣೆವಿಣೆ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆನ್ ಅಮಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್. ಪುಣ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ವ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಕಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವ್ಲತಾಯೆಂಚ್ಯಿ ಗeóರ್ï ನಾ ಮಳ್ಳೆ  ಘಟಿಕ್ ಖರಿ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಹ್ಯಾ ಶ್ಯೆಕ್ಶಣಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಆರ್ಥಿಕ್, ಜನಗಣತಿ ದ್ವಾರಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಾ. ಹ್ಯಾ ಅವ್ಕಾಸಾಚೊ ಬರೊ ¥sóÁಯ್ಧೊ(faydo) ಜೊಡುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ವರ್ಗಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಸೆವಕಾಂನಿ, ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಹ್ಯಾ ಜನಗಣತಿಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮಜತ್ ಕರಿಜಯ್. ಜಾತಿ ಜಣಗಣತಿ ದ್ವಾರಿ ವಡ್ ಅನಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾತಿ ಮಧೆಂ ಅಡ್ವೊನ್ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜೆಚಾ ಲಾನ್ ಲಾನ್ ಜಾತಿಂಕ್ ಅನಿ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಕಾ ವಿರೊಧ್ ಕರ್ಚೆಂ     ನಿಜಾಕೀ ಪಿಶೆಪಣ್”.

ದಲಿತ್ ವರ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಬËಧ(boudha) ಧರ್ಮಾಕ್ ಮತಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿೂಸಲಾತಿ ಮೆಳ್ಚೆ ಪರಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಲಿತಾಂಕೀ ವಿೂಸಲಾತಿ ದೀಜೆ ಮಣ್ ಭಾರತಾಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆನ್ ಸರ್ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 1994 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ. ಅಸಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಮೆಳಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೊ ಅಂಕಿಅಂಶ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಗeóರ್ï ಅಸಾ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಿಕ್ಷೆಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನಿ ಜಾತ್ ತಿಳ್ಸುಂಚಿ ಗeóರ್ï(garz) ಅಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಅಭಿಪಾಯೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಶೋಶಣೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರೀತಿನ್ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ್ ರೀತಿಚೆ ಹಕ್ಕಾಚಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಜೊಡುನ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾತಿಗಣನ್- 2015 ಹಾಂತು ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ.

ದುಸ್ರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ : ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಂತ್ ಜಾತಿಭೆದ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಪರತ್ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ. ಎದೊಲ್‍ಚ್ ಕಥೊಲಿಕ್, ಪೆÇ್ರಟೆಸ್ಟೆಂಟ್, ಒರ್ಥೊಡೋಕ್ಸ್ ಆನಿ ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಲ್  ಪಂಗಡ್ ಮಣ್ ವಾಂಟೆಫಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಧರ್ಮ್ ಪರತ್ ಜಾತಿಂಚಾ ನಾಂವಾರ್ ವಾಂಟೆ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ.

ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಿರೋಧಿ ಸಕ್ತಿಂಕ್ “ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂತೀ ಜಾತ್ ಭೇದ್ ಆಸಾ” ಮಣ್ ಆರೋಪ್ ಕರುಂಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ದಾಖ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರ್ವಿಂ ಮೆಳ್ತೊಲೊ.

ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಚಾ ಶೋಷಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪಿಡೆಕ್ ಬಲಿ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ.

ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಮಂಗ್ಳುರೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್ ಪಾಂಚ್ ಶತಕಾಂ ಆದಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಾಣ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಾಂಚಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಾತ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ಪರತ್ ತಿ ಉಸ್ತುಂಚಿ ನಾಕಾ. ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಮೀಸಲಾತಿ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಮಿ ಜೆಯೆಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್, ಮುಖಾರ್ ಆನಿಕೀ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಣೆಂ ಜೆಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಉಪಸಂಹಾರ್:
ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಂಬಂದಿ ಜಾತಿ ತರ್ಫೆನ್ ಆನಿ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಅನಿ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್  ಸ್ವಷ್ಟ್ ಕೆಲಾ. ಅಂತಿಮ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆಜಾಯ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾಂನಿ ನ್ಹಯ್. ಅಯೋಗಾಚಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟೆರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 1357 ಜಾತಿ ಅನಿ ಉಪಜಾತಿ ಆಸಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯೊಚ್ 51 ಜಾತಿ ಆಸಾತ್ ಮಣ್ ಪಟ್ಟೆರ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಕೋಡ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಹಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾರ್ಕೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಕರಿಜೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂನಿ ಧರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ್ “ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮ” ಮಣ್ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಕರಿಜೆ. ಜಾತಿ ವಿಶಿಂ ನಮೂದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ವಾಪರಿಜೆ ಅನಿ ಫಾವೊತೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಕರಿಜೆ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ದಾರಾಕ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಜವಾಬ್ಧಾರ್ ಕರ್ಚೆ ನೈ. ಸಮಾಜಿಚಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ, ಸಮ್ಜಣಿ ಅನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.

Director CCC Admin
Director CCC Admin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email