ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್

❤️ Spread the love ❤️ |
March 29 : ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಷ್ಟ್ ಮರಣ್ ಸೊಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದಿಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, ಮಾರ್ಚ್ 28, 2021 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 7.45ಕ್ ರುಜಾಯ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ತ್ಯಾಗ್ ಆನಿ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯೋ ತಾಳಿಯೊ ಘೆವುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ, ಭೊಗ್ಸಣ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ಶಾಂತಿಚೊ ಶೆಲೊ ಹಾಂತುಳ್ನ್ ಜೆಜುಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹೊ ದೀಸ್ ವ್ಹಡ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ. ಪ್ರಧಾನ್ ಮಣಿಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಂಣಿಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾರ್ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ, ಮಾ| ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ಮಾ| ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ಮಾ| ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಐವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಣಿಂ ಸಹಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂನಿ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ಸರ್ವ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಭಕ್ತಿನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂನಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ.
Diocese of Mangalore Author
Diocese of Mangalore Author

Post a comment

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email